Zpět

             Kritéria Mateřské školy Montessori v Praze 12 k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23

 

 

Ředitelka Mateřské školy Montessori v Praze 12, Urbánkova 3347/2, 143 00 Praha 4 - Modřany na základě § 34, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na § 50, zákona 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dle následujících kritérií:

 

1)    Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, tj. území MČ Prahy 12, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a) školského zákona. Aktuálně platí pro děti, které k datu 31.8.2022 dosáhnou věku pěti let. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

 

2)    Dále budou přijímány děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, tj. území MČ Prahy 12, které před začátkem školního roku, tzn. do 31.8.2022 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

     3)  Děti s trvalým pobytem  na území MČ Praha 12, které před začátkem školního roku tj. 

          do 31.8.2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku a to do výše povoleného počtu

          dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.                  

 

Po umístění všech dětí s trvalým bydlištěm v MČ Praha 12 mohou být přijaty děti s jiným bydlištěm seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, jímž je § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné.

 

Oznámení o individuálním vzdělávání při povinné předškolní docházce dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku.

 

 

 

    

V Praze dne 23.03.2022                                                                          Jaroslava Posltová

Zpět