Zpět

                     Kritéria Mateřské školy Montessori v Praze 12 k přijímání dětí                             

                               k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

 

Ředitelka Mateřské školy Montessori v Praze 12, Urbánkova 3347/2, 143 00 Praha 4 - Modřany na základě § 34, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na § 50, zákona 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dle následujících kritérií:

 

1)    Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu,   tj. území MČ Prahy 12, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona. Povinnost předškolního vzdělávání nastala od 1. září 2017. Aktuálně platí pro děti, které k datu 31.8.2018 dosáhnou věku pěti let. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

 

2)    Dále budou přijímány děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, tj. území MČ Prahy 12, které před začátkem školního roku, tzn. do 31.8.2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

     3)  Děti s trvalým pobytem  na území MČ Praha 12, které před začátkem školního roku tj. 

          do 31.8.2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku a to do výše povoleného počtu

          dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.                  

 

V případě rovnosti u více uchazečů bude zohledňujícím prvkem sourozenec docházející do mateřské školy a dále povědomí rodičů o vzdělávací metodě Montessori vzhledem  k následnému souladu a spolupráci rodiny a školy při vzdělávání dítěte v jeho prospěch.

 

Po umístění všech dětí s trvalým bydlištěm v MČ Praha 12 se mohou přijmout děti s jiným bydlištěm seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, jímž je § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné.

 

Oznámení o individuálním vzdělávání je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku.

 

    

V Praze dne 18.04.2018                                                                          Jaroslava Posltová

                                                                                                             ředitelka mateřské školy

Zpět